Odluka o cijeni vodnih usluga

KG Park d.o.o.

Donji Miholjac, Naselje Tržnica 2

Na temelju članka 206. stavak 5. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09) i Društvenog ugovora o osnivanju od 10.05.2001.godine, skupština Komunalnog gospodarstva Park društvo s ograničenom odgovornošću donosi:

ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

Čl.1

Ovom se Odlukom određuje vrsta vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području i području aglomeracije, visinu cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju u cijeni usluge.

Čl.2

Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čini općina Donji Miholjac i općina Magadenovac, pružaju se vodne usluge javne vodoopskrbe.

Čl.3

Na području aglomeracije isporučitelja vodne usluge koje čine općine Donji Miholjac pružaju se vodne usluge javne odvodnje s uslugama pročišćavanja (usluge pročišćavanja biti će u tijeku 2011. godine potpune, s dovršetkom izgradnje prečistača).

Čl.4

Tarifa vodnih usluga određuje se posebno za domaćinstva, a posebno za poslovne prostore kako slijedi:

Tarifa vodnih usluga za domaćinstva:

1.Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga....................................................................26,00 kn/mj

2.Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio)............................6,05 kn/m3

3.Osnovna cijena vodne usluge za sakuplj. i pročišć. otpadnih voda (v.d.).................1,65 kn/m3

Tarifa vodnih usluga za poslovne prostore:

1.Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga....................................................................26,00 kn/mj

2.Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio)............................7,28 kn/m3

3.Osnovna cijena vodne usluge za sakuplj. i pročišć. otpadnih voda (v.d.).................1,65 kn/m3

Čl.5

Korisnicima vodnih usluga javne vodoopskrbe, cijena vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava se prema količini vode očitanoj na vodomjeru korisnika usluge mjesečno po cijenama iz članka 4.

Cijena vodne usluge odvodnje i pročišćavanja voda obračunava se također po cijenama iz članka 4., svim kojima se ta usluga pruža.

Čl.6

Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (domaćinstva) iznosi 70 l dnevno po članu domaćinstva. Pod kućanstvom ili domaćinstvom podrazumijevaju se sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.

Pod poslovnim prostorom podrazumijevaju se svi korisnici koji ne spadaju u domaćinstva.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne uprave.

Čl.7

Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodatnu vrijednost (PDV), naknada za korištenje i naknada za zaštitu voda (naknada za zaštitu voda - 0,63 kn i naknada za korištenje voda - 0,80 kn).

Čl.8

U jedinstvenoj tablici prikaza troškova za izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga uzeti su troškovi za obje kategorije korisnika vodnih usluga, tako da nismo pravili dvije tabele troškova, jer na jedan i drugi način dobili bi iste cijene.

Čl.9

Ova Odluka donesena je uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca, od 04.travnja 2011.god., klasa 363-01/11-02/2, URBROJ: 2115/01-03-11-2.

Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge.

Odluka stupa na snagu 01.05.2011.

Stupanje na snagu ove Odluke prestaje važiti stara odluka.

D.Miholjac, 08.04.2011. godine.

Direktor:

Mirko Đebić

Kontakt


KG Park doo
Donji Miholjac
Pavla Radića 99

Tel.  (031) 631-507
Fax. (031)
630-973

PRIJAVA KVARA (031) 631-507


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Politika kvalitete

Djelatnosti